Език: BG
Клиентска поддръжка

Количка

0 артикула

Условия за ползване

О Б Щ И    У С Л О В И Я :

ВНИМАНИЕ!

Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате travelsim.bg. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с условията. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте както този уеб сайт, така и продуктите и услугите които се предлагат чрез него.

 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.

"ТРАВЕЛСИМ.БГ" ЕООД, като създател и собственик на този Интернет сайт www.travelsim.bg , Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този уебсайт (наричан по-долу "Сайт") при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права на съответните означения. Съдържанието на www.travelsim.bg може да се използва с търговска цел само в рамките на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този Интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Права и отговорности на страните.

Продуктите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените за тях условия, без да осигуряват каквито и да е гаранции, включително търговски и целеви. Магазинът travelsim.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като travelsim.bg не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни във Вашата страна. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Ограничение на отговорността.

Travelsim.bg, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелсва за каквито и да е щети, включително и щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение от travelsim.bg за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че използването на този Сайт или материали от него от Ваша страна доведе до възникването на вреди, ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди. Съответните закони във Вашата страна може да не допускат ограничаването или изключването на закономерни щети, затова тези ограничения е възможно да не се отнасят до вас.

"ТРАВЕЛСИМ.БГ" ЕООД (travelsim.bg) не носи отговорност за щети:

 • ::: Про изтичащи от сделки сключени между потребители на системата

 • ::: Причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща (подвеждаща) информация и/или данни, подадени от потребители на системата, от информация от публикуваните новини и/или други информационни източници, как ърговския закон.

 • ::: Travelsim.bg по никакъв начин не поема отговорност за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на предоставения софтуер, включително за щети, за чието възможно възникване клиентът не е бил уведомен.

 • ::: Travelsim.bg не носи отговорност за никакви допълнителни разходи, свързани с използването на товари(услуги), включително, но не само, загуба на данни, разходи по възстановяване на данни и/или бази данни, разходи за подмяна на софтуер, искове на трети лица и други подобни.

 • ::: Travelsim.bg не упражнява контрол и не носи отговорност за информацията, която се съдържа в Интернет страниците на всички външни източници към които препраща от сайта посредством хипервръзки.

Информация от потребителите.

Travelsim.bg не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.

Препратки към други Web сайтове собственост на трети лица.

Наличните препратките от този Сайт към уеб сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще преминете към друг сайт. Travelsim.bg не контролира сайтовете на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. При посещението си в който и да е от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Общи бележки.

Travelsim.bg управлява този Сайт от офисите си във София, ул. Братя Миладинови 3 етаж 3 офис 6, България.

Travelsim.bg може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация.

През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите:

Съгласно ЗЗП ние от Онлайн Магазина сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

 • 1. Името и адреса ни – "ТРАВЕЛСИМ.БГ" ЕООД, гр. София, ул. Братя Миладинови 3 етаж 3 офис 6, България.

 • 2. Основните характеристики на продуктите са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт

 • 3. Цената на стоките е изписана С ВКЛЮЧЕНО ДДС на страниците за представяне на съответния продукт. За чужденци стоките и услугите са без ДДС.

 • 4. Средства за комуникация с нас :

  • Лично на място в офиса ни на адрес: гр. София, ул. Братя Миладинови 3 етаж 3 офис 6, България.
  • тел.:  0897708855 и 0876708855

  • Skype: travelsim.bg

  • e-mail: office@travelsim.bg

 • 5. Ние ИЗИСКВАМЕ АВАНСОВО заплащане на стоките по платежните системи или заплащане на поръчаните продукти (услуги) в момента на тяхното получаване, с което договора за доставка на стоки се счита за изпълнен и от двете страни.

 

Други въпроси по работата на дадения сайт се регулират от следните български закони:

 

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

 

 

 

В сила от 24.12.2006 г. Обн. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22

 

 

 

 

 

Май 2007г.

 

2. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

(Извадка от ЗЗП касаеща електронната търговия.)

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Обн. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г. 

Раздел II.

Договор за продажба от разстояние

Раздел III.
Способи за продажба
Чл. 61а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 08.09.2007 г.) Разпоредбите на този раздел имат за цел да защитят търговците и потребителите от използването на търговските способи за продажба по чл. 62 - 68.
Чл. 62. (1) Доставката на стоки или предоставянето на услуги на потребителя срещу заплащане без изрично и предварително искане от негова страна е забранено.
(2) Когато потребителят получи стока или услуга, за които не е отправил изрично и предварително искане, той не е длъжен да възстанови стоката и не дължи заплащане на стоката или услугата на този, който я е изпратил или предоставил.
(3) Липсата на отговор от страна на потребителя не означава съгласие от негова страна.
Чл. 63. Всяко съобщение за намаление на цените трябва да посочва:
1. стоките и услугите или групата стоки и услуги, за които е валидно намалението на цените;
2. условията, при които се извършва намалението на цените;
3. срока, през който стоките и услугите се продават с намалени цени.
Чл. 64. Съобщението за намаление на цените се прави по един от следните начини:
1. чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертана, или
2. чрез думите "нова цена" и "стара цена", последвани от съответните суми, или
3. чрез посочване на процент на намалението, като новата цена се поставя до старата цена, която е зачертана.
Чл. 65. (1) Всяко съобщение за намаление на цените трябва да съдържа старата цена, която търговецът е прилагал през определен период преди датата, от която влиза в сила намалението на цената.
(2) Стара цена е цената, която търговецът е прилагал през период, не по-кратък от един месец преди датата на намалението на цените.
(3) Алинея 2 не се прилага за храни и други бързо развалящи се стоки.
Чл. 66. (1) Съобщението за намаление на цените не може да бъде прилагано за период, по-дълъг от един месец и по-кратък от един работен ден.
(2) Съобщението за намаление на цените може да обхваща и период, по-дълъг от един месец, но не повече от 6 месеца, в следните случаи:
1. пълна или частична разпродажба на стоковите наличности при продажба на търговския обект;
2. пълна или частична разпродажба на стоковите наличности в търговския обект при частично преустановяване на търговската дейност на търговеца, при условие че това основание не е било използвано през последните три години;
3. извършване на преустройство и строителни работи в търговския обект със срок над 30 работни дни;
4. прехвърляне на предприятието или ликвидация.
Чл. 67. Забранява се предлагането на две или повече стоки или услуги с една обща цена, без наличието на съществена връзка между предлаганите стоки или услуги, освен в случаите, когато:
1. всяка от стоките или услугите, предлагани заедно, може да бъде закупена в търговския обект поотделно на своята обичайна цена, и
2. потребителят е информиран за възможността по т. 1, както и за индивидуалната цена на всяка от стоките или услугите.
Чл. 68. Забранява се използването на търговски практики, които накърняват икономическите интереси или колективните интереси на потребителите.
Чл. 68а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 08.09.2007 г.) Забранява се всяко действие или бездействие, което противоречи на законодателството за защита на интересите на потребителите, посочено в Регламент 2006/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за административното сътрудничество между органите, отговарящи за прилагане на законодателството за защита на потребителите на държавите - членки на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 08.09.2007 г.) Министерският съвет приема решение за определяне на органите, които отговарят за защита на икономическите интереси на потребителите, по смисъла на Регламент 2006/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за административното сътрудничество между органите, отговарящи за прилагане на законодателството за защита на потребителите на държавите - членки на Европейския съюз.
(3) Министерският съвет приема наредба за реда и условията за участието на органите по ал. 2 в административното сътрудничество с държавите - членки на Европейския съюз, и с Европейската комисия.

3. Закон за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи

(Обн., ДВ, бр. 31 от 08.04.2005 г. - в сила от 08.10.2005 г., изм. ДВ бр. 99/2005 г., изм. ДВ бр. 30, изм. доп. ДВ бр. 59/2006 г., ДВ бр. 16/2008 г., отменен с ДВ бр. 23/2009 г.)
(Извадка от Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи:)

 

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ.

 

ПРОДУКТИ:

 1. Връщане или замяна на продукти чрез Рекламация е възможно само при условие за съхранение на тяхната опаковка, компект и продуктов вид, заради явен заводски дефекто или дефект получен вследствие на транспортиране.

 2. Връщане или замяна на продукти е възможно в срок от 7 календарни дни.

 3. След указания срок връщането на продукта е невъзможно!

 4. В А Ж Н О !  Не подлежат на връщане никакви електронни книги, документи, бази данни, архиви и другие продукти, изпратени ви по електронната пощаелектронни ваучери (кодове и закупен еъртайм-минути за разговори), изтъркани скреч-карти за добавяне на време за разговориотчупени(повредени) СИМ-карти от основата, в която се поставят.

 

УСЛУГИ:

 1. Заплащанетп на услуга чрез сайта се осъществява на основата на предварителна договореност с закупвача (клиента) и на основа на предварително заплащане.

 2. Избирайки и заплащайки дадени услуги, Вие потвърждавате, че заплатените от Вас услуги са изпълнени в пълен обем, документите са прехвърлени и/или подготвени, и Вие нямате никакви претенции или забележки към доставчика на услугата!

 3. Обръщаме Ви особено внимание, че връщане на заплатена сума за дадени услуги не е осигурено и не е възможно!

 

 1. Изпратените на указания от Вас електронен адрес - подготвени по Ваша поръчка електронни документи, електронни книги, GPS-карти и всякаква друга доставна продукция не подлежат на връщане и/или замяна! В случай на неудовлетвореност от получените електронни услуги/продукти, моля, обърнете се към нас като попълните формата в сайта на раздел "Рекламации".

 2. Не носим отговорност за невярно указан от Вас електронен адрес!

 

 1. Внимание! Моля, въвеждайте реални даннни за контакт при регистрация, особено данните за адрес и електронна поща, понеже по тях ще бъде осъществявана доставката на продукти, услуги и документи, в това число и електронни.

 

Не носим отговорност за невярно указан от Вас адрес за доставка и/или електронен адрес!

Отказ от стоката:

Вие като потребители имате право в 7 дневен срок от датата на поръчката, да се откажете от поръчаните стоки и/или услуги.

Отворени стартови пакети и SIM карти и извадени от рамкате, закупени минути за разговори (еъртайм) не мога да се върнете!

 

Дата на последна актуализация:  1 април 2018г.

Weather temperature in Sofia, Grad Sofiya, Bulgaria